ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП

ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА                  

,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП’’

,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП’’е наградна игра која на по еден среќен учесник во секоја од подржниците на приредувачот кој ги исполнува подолу наведените услови по пат на извлекување му се доделува една стокова награда.

Наградната игра започнува на 12.12.2020 во 07:00 часот, а ќе трае заклучно со 12.01.2021 во 23:59 часот.

4.Место на спроведување, учество и услови за учество на наградната игра

Наградната игра се спроведува на територијата на Република Македонија во следните автомат клубови КЛУБ СЛОТ 77 ДОО БИТОЛА сопственост на Приредувачот, лоцирани на следната адреса (во текстот како,,Автомат Клубот Клуб Слот 77’’):

1.Ул.Марксова бр.1, Прилеп, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 1.

2.Ул.Таше Милошевски бр.12,Ресен,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 2

3.Ул.Партизанскабр.110,Битола,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 3.

4.Ул.Маршал Тито бр.85,Битола,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 4.

5.Ул.8-ми Септември бр.63,Дебар,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 5.

6.Ул.Кеј Братство Единство бр.7,Гостивар,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 6

7.Ул.Прилепска бр.28, Битола,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 9        

8.Ул.Ген.В.Карангелески бр.61, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 10

9.Ул.Јанко Михајлоски бр.58, Кичево, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 11

10.Ул.Блажо Алексов бр.1/3,Кавадарци, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 12

11.Ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.16, Прилеп,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 13

12.Ул.Маршал Тито бр.37 ,Штип ,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 14

13.Ул.Маршал Тито бр.1,Тетово , С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 15 

14.Маршал Тито бр.138, Неготино,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 16        

Учесници во наградната игра можат да бидат играчите на електронскиот рулет и апаратите и игрите на самите апарати во наведениот автомат клуб,Клуб Слот 77 ДОО Битола,согласно овие правила.

Учесникот на наградната игра треба да ги исполнува следниве услови:

-Да е полнолетно лице  (Македонски државјанин) кој со себе носи валиден документ за идентификација и утврдување на полнолетноста.

-За времетраењето на наградната игра да има поединачна минимална уплата на каса во износ од 300 денари притоа да добие промо тикет во износ од 300 денари кој можи да ги искористи за играње и талон за учество во наградната игра.                              

-Учесникот во игри на среќа кој ќе се стекни со талон за учество во наградната игра  во одреден автомат клуб, талонот смее да го пополни и стави во кутијата за талони за учество во наградната игра ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП’’ само во истиот автомат клуб каде се стекнал со талонот.

-Доколку на денот на извлекувањето е извлечен талон кој има ознаки од друг автомат клуб истиот ќе се смета за невалиден.

-На секој од талоните има означено единствен сериски број,како и логото на фирмата и бројот на подружница во кој е доделен.Талонотсе состои од 2 дела кои формираат една единствена целина,кои делови се деливи меѓу себе,од кои:

-Едната половина(дел) од талонот му се предава на играчот.

-Другата половина (дел) од талонот се става во кутијата за талони за учество во наградната игра.

–Двата дела од талонот задолжително се пополнуваат со идентични податоци.

-Со добивање на талонот, Учесникот на наградната игра е должен на истиот да го впише своето име и презиме, адреса и контакт телефон, а потоа истиот да го уфрли во специјални запечатени кутии кои се поставени на видно и означено место во следните автомат клубови: подружници

1.Ул.Марксова бр.1, Прилеп, Македонија подружница Голд Слот Клуб 1.

2.Ул.Таше Милошевски бр.12,Ресен,Македонија подружница Голд Слот Клуб 2. 

3.Ул.Партизанскабр.110,Битола,Македонија подружница Голд Слот Клуб 3.

4.Ул.Маршал Тито бр.85,Битола,Македонија подружница Голд Слот Клуб 4.

5.Ул.8-ми Септември бр.63,Дебар,Македонија подружница Голд Слот Клуб 5.

6.Ул.Кеј Братство Единство бр.7,Гостивар,Македонија подружница Голд Слот Клуб 6.

7.Ул.Прилепска бр.28, Битола,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 9        

8.Ул.Ген.В.Карангелески бр.61, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 10

9.Ул.Јанко Михајлоски бр.58, Кичево, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 11

10.Ул.Блажо Алексов бр.1/3,Кавадарци, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 12

11.Ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.16, Прилеп,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 13

12.Ул.Маршал Тито бр.37 ,Штип ,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 14

13.Ул.Маршал Тито бр.1,Тетово , С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 15 

14.Маршал Тито бр.138, Неготино,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 16        

 Во случај на евентуално наполнување на овие кутии за уфрлање талони, приредувачот е должен да  ја запечати истата и постави нова празна кутија за истата цел додека пак полната запечатена кутија останува во автомат клубот на видно место.

-Играчот станува учесник во наградната игра ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП’’со исполнувањето на условот за учество во наградната игра, односно добивањето на талон за учество,кој играчот на наведениот начин ги уфрла во кутијата.

-Се забранува учество во Наградната игра на сите лица кои се вработени кај Приредувачот и на членовите на нивното потесно семејство.

6.Извлекувањето на главната награда

Извлекувањето ќе биде јавно и на него ќе можат да присуствуваат сите Заинтересирани лица и учесници во Наградната игра, а во зависност од расположливите просторни услови во Автомат Клубот КЛУБ СЛОТ 77 во кој ќе се извршува извлекувањето.

Извлекувањето на четиринаесетте награди во наградната игра, ќе се изврши на ден 13.01.2021 во 13:00

 часот во просториите на Автомат Клубовите КЛУБ СЛОТ 77 лоцирани на адреса

1.Ул.Марксова бр.1, Прилеп, Македонија подружница Голд Слот Клуб 1.

2.Ул.Таше Милошевски бр.12,Ресен,Македонија подружница Голд Слот Клуб 2. 

3.Ул.Партизанскабр.110,Битола,Македонија подружница Голд Слот Клуб 3.

4.Ул.Маршал Тито бр.85,Битола,Македонија подружница Голд Слот Клуб 4.

5.Ул.8-ми Септември бр.63,Дебар,Македонија подружница Голд Слот Клуб 5.

6.Ул.Кеј Братство Единство бр.7,Гостивар,Македонија подружница Голд Слот Клуб 6.

7.Ул.Прилепска бр.28, Битола,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 9        

8.Ул.Ген.В.Карангелески бр.61, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 10

9.Ул.Јанко Михајлоски бр.58, Кичево, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 11

10.Ул.Блажо Алексов бр.1/3,Кавадарци, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 12

11.Ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.16, Прилеп,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 13

12.Ул.Маршал Тито бр.37 ,Штип ,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 14

13.Ул.Маршал Тито бр.1,Тетово , С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 15 

14.Маршал Тито бр.138, Неготино,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 16        

Извлекувањето ќе се врши на начин што за секоја подружница сите запечатени кутии со талони за учество во наградната игра ќе се отворат во секој автомат клуб посебно, пред јавноста и комисијата, ќе бидат отпечатени и нивната содржина односно талоните ќе бидат собрани на едно место,од каде ќе биде извлечен по еден добитен талон во секој од горенаведените автомат клубови.

Пред влечењето во рамките на можностите ќе се изврши мешање на талоните.

Извлекувањето ќе се изврши рачно од лице определено од Комисијата која ќе го контролира истото.

Во секоја од горенаведените подружници на КЛУБ СЛОТ 77 ќе се формира комисија а комисијата ќе брои 3 члена кои се вработени кај Приредувачот . Комисијата е должна да внимава на регуларноста на извлекувањето.

Неважечки талон е секој извлечен талон кој не содржи име и презиме, адреса или телефонски број на добитникот.

7.Објавување резултати

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени во секој од Автомат Клубовите на КЛУБ СЛОТ 77 каде што и се организира и се спроведува истата, на ден 13.01.2021 година во 15 часот.

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени на www.goldslot.com.mk, а најдоцна во рок од 3(три) дена од денот на извлекувањето.

8.Начини и рок на остварување на добивките

Добивките односно главната награда ќе му биде предадена лично на добитникот наведен во добитниот талон (добитникот) не подолго од 60 дена од  денот на објавувањето.

Доколку во наведениот рок не се јави добитникот на наградата,Приредувачот по неговиот истек нема обврска да ја додели  Наградата.

Добитникот е должен во наведениот рок да дојде во просториите на Автомат Клубот КЛУБ СЛОТ 77 во кој бил извечен како добитник  и да се идентификува со документи за лична идентификација,да го приложи вториот дел до талонот и доставениот телефонски број.

Доколку со проверката се утврди дека податоците се идентични, Приредувачот ќе ја предаде Главната Награда на добитникот.

На добитникот ќе му биде предадена во владение и сопственост  Наградата како и сите други потребни документи за упис на правото на сопственост и цела потребна помош.

9.Право на приговор

Секој има право да поднесе приговор до Приредувачот во рок од 7 дена од денот на објавувањето на резултатите од Наградната игра, а Приредувачот ќе одговори по приговорот во рок од 7 дена од денот на неговиот прием.

Приговорите се доставуваат во затворен коверт со назнака:,,Приговор за Наградната игра ,, ИГРАЈ И ОСВОИ ЛАПТОП’’,и тоа истиот да биде оставен во еден од горенаведените Автомат Клубови на КЛУБ СЛОТ 77,или по пошта со препорачана пратка на адреса на седиштето на Приредувачот,ул.Прилепска ½ 7000 Битола.Македонија.