Приредувачот на наградната игра е ДПТУ КЛУБ СЛОТ 77 Увоз – Извоз ДОО Битола, со седиште на ул:Прилепска 1/2 , 7000 Битола, Р.С Македонија СЕ ЕМБС 7251858 Во понатамошниот текст како: ,, приредувачот “.

Наградната игра се организира и спроведува со цел маркетинг рекламирање на услугите кои што ги врши приредувачот КЛУБ СЛОТ 77 ДОО Битола.

Официјалното име на наградната игра е ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТИРИЦИКЛ“.
,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТИРИЦИКЛ“ е наградна игра која на по еден среќен учесник во секоја од подружниците на приредувачот кој ги исполнува долунаведените услови, по пат на извекување му се доделува стокова награда – четирицикл.
Наградната игра започнува на 03.06.2021 година во 07:00 часот, и ќе трае заклучно со 03.09.2021 година до 23:59 часот.

– Да е полнолетно лице (Македонски државјанин) кој со себе носи валиден документ за идентификација и утврдување на полнолетноста.

– За времетраењето на наградната игра да има поединачна минимална уплата на каса во износ од 300 денари притоа да добие промо тикет во износ од 300 денари кој можи да ги искористи за играње, а воедно добива и талон за учество во наградната игра.

– Учесникот во игри на среќа кој ќе се стекни со талон за учество во наградната игра во одреден автомат клуб, талонот смее да го пополни и стави во кутијата за талони за учество во наградната игра ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТИРИЦИКЛ ’’ само во истиот автомат клуб каде се стекнал со талонот.

– Доколку на денот на извлекувањето е извлечен талон кој има ознаки од друг автомат клуб истиот ќе се смета за невалиден.

– На секој од талоните има означено единствен сериски број, како и логото на фирмата и бројот на подружница во кој е доделен.Талонот се состои од 2 дела кои формираат една единствена целина, кои делови се деливи меѓу себе,од кои: – Едната половина (дел) од талонот му се предава на играчот. – Другата половина (дел) од талонот се става во кутијата за талони за учество во наградната игра.

– Двата дела од талонот задолжително се пополнуваат со идентични податоци

Со добивање на талонот, Учесникот на наградната игра е должен на истиот да го впише своето име и презиме, адреса и контакт телефон, а потоа истиот да го уфрли во специјални запечатени кутии кои се поставени на видно и означено место во следните автомат клубови подружници: 1. Ул.Марксова бр.1, Прилеп, Македонија подружница Голд Слот Клуб 1 2. Ул.Таше Милошевски бр.12, Ресен,Македонија подружница Голд Слот Клуб 3. Ул.Партизанска бр.110, Битола, Македонија подружница Голд Слот Клуб 3 4. Ул.Маршал Тито бр.85, Битола, Македонија подружница Голд Слот Клуб 4 5. Ул.8-ми Септември бр.63, Дебар, Македонија подружница Голд Слот Клуб 5 6. Ул.Кеј Братство Единство бр.7, Гостивар, Македонија подружница Голд Слот Клуб 6 7. Ул.Прилепска бр.28, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 9 8. Ул.Ген.В.Карангелески бр.61, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 10 9. Ул.Јанко Михајлоски бр.58, Кичево, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 11 10. Ул.Блажо Алексов бр.1/3,Кавадарци, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 12 11. Ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.16, Прилеп,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 13 12. Ул.Маршал Тито бр.37, Штип, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 14 13. Ул.Маршал Тито бр.1,Тетово, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 15 14. Ул.Маршал Тито бр.138, Неготино, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 16 15. Ул. Илинденска бр.101, Тетово, С. Македонија подружница Голд Слот Клуб 19 16. Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.2, Охрид С. Македонија подружница Голд Слот 22 17. Ул. Јордан Јордановски бр.2, Гостивар, Охрид С. Македонија подружница Голд Слот 17 18. Ул. Никола Оровчанов бр. 1, Велес, С. Македонија подружница Голд Слот 18 Учесници во наградната игра можат да бидат играчите на електронскиот рулет и апаратите и игрите на самите апарати во наведениот автомат клуб, Клуб Слот 77 ДОО Битола, согласно овие правила.

Учесникот на наградната игра треба да ги исполнува следниве услови: – Да е полнолетно лице (Македонски државјанин) кој со себе носи валиден документ за идентификација и утврдување на полнолетноста. – За времетраењето на наградната игра да има поединачна минимална уплата на каса во износ од 300 денари притоа да добие промо тикет во износ од 300 денари кој можи да ги искористи за играње, а воедно добива и талон за учество во наградната игра. – Учесникот во игри на среќа кој ќе се стекни со талон за учество во наградната игра во одреден автомат клуб, талонот смее да го пополни и стави во кутијата за талони за учество во наградната игра ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТИРИЦИКЛ ’’ само во истиот автомат клуб каде се стекнал со талонот. – Доколку на денот на извлекувањето е извлечен талон кој има ознаки од друг автомат клуб истиот ќе се смета за невалиден. – На секој од талоните има означено единствен сериски број, како и логото на фирмата и бројот на подружница во кој е доделен.Талонот се состои од 2 дела кои формираат една единствена целина, кои делови се деливи меѓу себе,од кои: – Едната половина (дел) од талонот му се предава на играчот. – Другата половина (дел) од талонот се става во кутијата за талони за учество во наградната игра. – Двата дела од талонот задолжително се пополнуваат со идентични податоци.

Со добивање на талонот, Учесникот на наградната игра е должен на истиот да го впише своето име и презиме, адреса и контакт телефон, а потоа истиот да го уфрли во специјални запечатени кутии кои се поставени на видно и означено место во следните автомат клубови подружници: 1. Ул.Марксова бр.1, Прилеп, Македонија подружница Голд Слот Клуб 1 2. Ул.Таше Милошевски бр.12, Ресен,Македонија подружница Голд Слот Клуб 3. Ул.Партизанска бр.110, Битола, Македонија подружница Голд Слот Клуб 3 4. Ул.Маршал Тито бр.85, Битола, Македонија подружница Голд Слот Клуб 4 5. Ул.8-ми Септември бр.63, Дебар, Македонија подружница Голд Слот Клуб 5 6. Ул.Кеј Братство Единство бр.7, Гостивар, Македонија подружница Голд Слот Клуб 6 7. Ул.Прилепска бр.28, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 9 8. Ул.Ген.В.Карангелески бр.61, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 10 9. Ул.Јанко Михајлоски бр.58, Кичево, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 11 10. Ул.Блажо Алексов бр.1/3,Кавадарци, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 12 11. Ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.16, Прилеп,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 13 12. Ул.Маршал Тито бр.37, Штип, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 14 13. Ул.Маршал Тито бр.1,Тетово, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 15 14. Ул.Маршал Тито бр.138, Неготино, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 16 15. Ул. Илинденска бр.101, Тетово, С. Македонија подружница Голд Слот Клуб 19 16. Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.2, Охрид С. Македонија подружница Голд Слот 22 17. Ул. Јордан Јордановски бр.2, Гостивар, Охрид С. Македонија подружница Голд Слот 17 18. Ул. Никола Оровчанов бр. 1, Велес, С. Македонија подружница Голд Слот 18

Во случај на евентуално наполнување на овие кутии за уфрлање талони, приредувачот е должен да ја запечати истата и постави нова празна кутија за истата цел додека пак полната запечатена кутија останува во автомат клубот на видно место.

– Играчот станува учесник во наградната игра ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТИРИЦИКЛ’’ со исполнувањето на условот за учество во наградната игра, односно добивањето на талон за учество, кој играчот на наведениот начин ги уфрла во кутијата.

– Се забранува учество во Наградната игра на сите лица кои се вработени кај Приредувачот и на членовите на нивното потесно семејство.

Наградната игра има 18 (Осумнаесет) награди (во понатамошниот текст како: награда) кои му се доделуваат на по еден добитник во секој од подолу наведените автомат клубови на КЛУБ СЛОТ 77 ДОО Битола. Наградите се 18 Четрицикли марка HAMACHI ATV 300.

Извлекувањето ќе биде јавно и на него ќе можат да присуствуваат сите заинтересирани лица и учесници во Наградната игра, а во зависност од расположливите просторни услови во Автомат Клубот КЛУБ СЛОТ 77 во кој ќе се извршува извлекувањето.

Извлекувањето на осумнаесетте награди во наградната игра, ќе се изврши на ден 04.09.2021 во 13:00 часот во просториите на Автомат Клубовите КЛУБ СЛОТ 77 лоцирани на адреса:
   1. Ул.Марксова бр.1, Прилеп, Македонија подружница Голд Слот Клуб 1
   2. Ул.Таше Милошевски бр.12, Ресен,Македонија подружница Голд Слот Клуб
   3. Ул.Партизанска бр.110, Битола, Македонија подружница Голд Слот Клуб 3
   4. Ул.Маршал Тито бр.85, Битола, Македонија подружница Голд Слот Клуб 4
   5. Ул.8-ми Септември бр.63, Дебар, Македонија подружница Голд Слот Клуб 5
   6. Ул.Кеј Братство Единство бр.7, Гостивар, Македонија подружница Голд Слот Клуб 6
   7. Ул.Прилепска бр.28, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 9
   8. Ул.Ген.В.Карангелески бр.61, Битола, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 10
   9. Ул.Јанко Михајлоски бр.58, Кичево, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 11
   10. Ул.Блажо Алексов бр.1/3,Кавадарци, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 12
   11. Ул.Сотка Ѓорѓиоски бр.16, Прилеп,С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 13
   12. Ул.Маршал Тито бр.37, Штип, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 14
   13. Ул.Маршал Тито бр.1,Тетово, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 15
   14. Ул.Маршал Тито бр.138, Неготино, С.Македонија подружница Голд Слот Клуб 16
   15. Ул. Илинденска бр.101, Тетово, С. Македонија подружница Голд Слот Клуб 19
   16. Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.2, Охрид С. Македонија подружница Голд Слот 22
   17. Ул. Јордан Јордановски бр.2, Гостивар, Охрид С. Македонија подружница Голд Слот 17
   18. Ул. Никола Оровчанов бр. 1, Велес, С. Македонија подружница Голд Слот 18

Извлекувањето ќе се врши на начин што за секоја подружница сите запечатени кутии со талони за учество во наградната игра ќе се отворат во секој автомат клуб посебно, пред јавноста и комисијата, ќе бидат отпечатени и нивната7 содржина односно талоните ќе бидат собрани на едно место, од каде ќе биде извлечен по еден добитен талон во секој од горенаведените автомат клубови.

Пред влечењето во рамките на можностите ќе се изврши мешање на талоните.

Извлекувањето ќе се изврши рачно од лице определено од Комисијата која ќе го контролира истото.

Во секоја од горенаведените подружници на КЛУБ СЛОТ 77 ќе се формира комисија а комисијата ќе брои 3 члена кои се вработени кај Приредувачот. Комисијата е должна да внимава на регуларноста на извлекувањето.

Неважечки талон е секој извлечен талон кој не содржи име и презиме, адреса или телефонски број на добитникот.

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени во секој од Автомат Клубовите на КЛУБ СЛОТ 77 каде што и се организира и се спроведува истата, на ден 04.09.2021 година во 15 часот.

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени на www.goldslot.com.mk, а најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на извлекувањето.

Добивките односно главната награда ќе му биде предадена лично на добитникот наведен во добитниот талон (добитникот) не подолго од 60 дена од денот на објавувањето.

Доколку во наведениот рок не се јави добитникот на наградата, Приредувачот по неговиот истек нема обврска да ја додели Наградата.

Добитникот е должен во наведениот рок да дојде во просториите на Автомат Клубот КЛУБ СЛОТ 77 во кој бил извечен како добитник и да се идентификува со документи за лична идентификација, да го приложи вториот дел до талонот и доставениот телефонски број.

Доколку со проверката се утврди дека податоците се идентични, Приредувачот ќе ја предаде Главната Награда на добитникот.

На добитникот ќе му биде предадена во владение и сопственост Наградата како и сите други потребни документи за упис на правото на сопственост и цела потребна помош.

Секој има право да поднесе приговор до Приредувачот во рок од 7 дена од денот на објавувањето на резултатите од Наградната игра, а Приредувачот ќе одговори по приговорот во рок од 7 дена од денот на неговиот прием.

Приговорите се доставуваат во затворен коверт со назнака:,,Приговор за Наградната игра ,, ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТИРИЦИКЛ ’’,и тоа истиот да биде оставен во еден од горенаведените Автомат Клубови на КЛУБ СЛОТ 7, или по пошта со препорачана пратка на адреса на седиштето на приредувачот, ул: Прилепска ½ 7000 Битола Македонија.

Наградната игра задолжително ќе се рекламира во секој од наведените автомат клубови каде што и се организира и спроведува.

Покрај ова организаторот може да ја рекламира наградната игра и во останатите свои автомат клубови, на други прикладни места, на рекламни паноа (Билборди), во медиумите, а по избор на организаторот.

Правилата на наградната игра ,,ИГРАЈ И ОСВОИ ЧЕТРИРИКЛ ’’ ќе бидат објавени во просториите на Автомат Клубовите КЛУБ СЛОТ 77 каде што и се организира и спроведува истата, пред почетокот на наградната игра, а по добивањето согласност од Министерството за финансии на Република Македонија.

Главната добивка на наградната игра ќе биде обезбедена од приредувачот на наградната игра (ДПТУ КЛУБ СЛОТ 77 ДОО Битола).

Приредувачот ќе биде одговорен за целосна реализација и предавање на наградата.

Со предавањето (исплатата) на награда, престануваат сите обврски на Приредувачот на наградната игра спрема добитниците.

Во случај на печатни грешки, Приредувачот нема да се смета за одговорен.

Наградната игра може да биде откажана во случај на виша сила, по добивање на согласност од Министерство за финансии на Р.Македонија, Приредувачот за тоа треба да ги информира учесниците преку медиумите.

Во случај на евентуална спор помеѓу Приредувачот и учесниците надлежни ќе биде основен суд Битола..